Milston Agri

Rannan Teollisuuskone Oy tillverkar effektiva MILSTON-gödselseparatorer för lantbrukets behov. Högeffektiva, mobila eller fast monterade eldrivna MILSTON-gödselseparatorer lämpar sig bäst för att användas av utvecklande gårdar, lantbruksentreprenörer och biogasanläggningar.

Milston-anordningar för lantbruk

Separerad fosforhaltig torrsubstans

 • På mjölkproducerande gårdar och nötgårdar är fosforhaltig separerad torrsubstans ett utmärkt gödningsmedel för säd eller för förnyelse av gräs.
 • Separering minskar användning av köpgödsel. På svingårdar är det förmånligare att transportera den överflödiga fosforn längre bort i form av torrsubstans än som rågödsel.
 • Kompostering förstör ogräsfrön.
 • Torrsubstansen utgör förmånligt råmaterial för biogasanläggningar och är ett utmärkt gödningsmedel för växtodling och trädgården.

Separerad fosforhaltig torrsubstans för kompostering och biogasanläggningar

Separerad kvävehaltig vätska

 • Separerad kvävehaltig vätska är ett rent gödningsmedel för gräs. Separering minskar användning av köpgödsel.
 • Det går snabbt att sprida vätskan och den tränger bra ned i jorden och inga proppar bildas i gödselutrustningen.
 • Slangspridning är ett utmärkt spridningssätt för separerad vätska.
 • Separerad vätska kräver ingen omröring före spridning på åkern. Separeringen minskar behovet av magasinkapacitet med 15-20 %.
 • Separeringen kan utföras med en högeffektiv mobil utrustning eller med en gårdsspecifik separator som placeras i byggnaden.

Separerad fosforhaltig torrsubstans för att spridas på åkern

Spridning av separerad flytgödsel på åkern

Separerad kvävehaltig vätska är ett rent gödningsmedel för gräs

Separerad kvävehaltig vätska

Lantbruk

Med hjälp av flytgödselseparering

 • flytgödselns näringsämnen kan utnyttjas bättre under tillväxtperioden vid gräs- och åkerodling
 • de huvudsakliga näringsämnena, kväve och fosfor, kan bättre riktas till åkerskiften och samtidigt kan man göra besparingar vid användning av kemiska gödningsmedel
 • den separerade kvävehaltiga vätskedelen är ett bra och rent gödningsmedel för gräs
 • det går snabbare att sprida den separerade vätskan och den tränger sig bra ned i jorden
 • vid mjölk- och nötköttsproduktion är det lättare att ha de hygieniska riskerna för foder under kontroll, gödselns torrsubstans kan inte fastna vid gräset och komma tillbaka med fodret
 • inga proppar bildas i spridningsutrustningen och spridningen sker snabbt
 • spridningen kan utföras snabbt med en lättare utrustning som kräver mindre effekt
 • fosforhaltig separerad torrsubstans börjar komposteras snabbt och är ett utmärkt gödningsmedel för säd eller vid förnyelse av gräs
 • på svingårdar kan man med MILSTON-tekniken minska flytgödselns fosforhalt och då räcker spridningsområdet för gödsel bättre till, spridningskostnaderna minskas samtidigt och det är lättare att ha miljöbelastningen under kontroll
 • ogräsfrön blir kvar i torrsubstansen och komposteras, behovet av ogräsbekämpning för gräs minskar
 • gödselbehållarnas volym räcker bättre till

Biogasproduktion

 • transporten av rågödsel är huvudsakligen transport av vatten
 • med hjälp av en MILSTON-gödselseparator kan man snabbt och effektivt producera och samla tillräckligt stora mängder av flytgödselns torrsubstans för att användas som råmaterial i biogasanläggningar
 • när man använder samma viktmängd av flytgödselns torrsubstans i jämförelse med rågödsel, kan reaktorns gasproduktion ökas betydligt
 • den kvävehaltiga, separerade vätskedelen som kan spridas utan omröring stannar på gården som gödningsmedel
 • biogasanläggningarnas anskaffnings- och transportkostnader för råmaterial kan minskas