Milston Agri

Rannan Teollisuuskone Oy fremstiller højtydende MILSTON-separatorer til slam til brug i landbrugsbedrifter. De kraftige mobile eller faste eldrevne MILSTON-separatorer til slam fungerer bedst i bedrifter under udvikling, ved brug af underleverandører til arbejde i bedrifter og i biogasanlæg.

Milston equipment for agriculture

Separeret tørt fosforstof

 • På landbrugsbedrifter til produktion af mælk og kvæg giver det separerede tørstof fremragende gødning til korn eller nyplantede græsarter.
 • Separering reducerer behovet for at købe gødning. På landbrugsbedrifter til produktion af svin er det billigere at transportere det resterende fosfor som tørmateriale end som slam i rå form.
 • Kompostering dræber frøene fra ukrudtsplanter.
 • Tørstoffet giver billigt råmateriale til biogasanlæg og er fremragende som gødning til produktion af afgrøder og til havebrug.

Separeret tørmateriale med til kompostering og biogasanlæg

Separeret kvælstofholdig væske

 • Den separerede kvælstofholdige væske er ren gødning til græs. Separering reducerer brugen af købt gødning.
 • Væsken kan hurtigt spredes, jorden er god til at absorbere den, og den blokerer ikke udstyr til tyndtflydende slam.
 • Spredningen af separeret væske kan uden problemer udføres ved hjælp af slanger.
 • Den separerede væske kræver ikke opblanding, før den spredes på marken. Separering reducerer behovet for opbevaringskapacitet med 15-20 %.
 • Separeringen kan udføres ved hjælp af højeffektivt mobilt udstyr eller med separator, der er specifik i forhold til typen af bedriften, og som er placeret inden i en bygning.

Separeret tørstof med fosfor, der skal spredes på marken

Spredning af slam på marken

Separeret kvælstofholdig væske er ren gødning til græsset

Separeret kvælstofholdig væske

Agriculture

Med separering af slam

 • Næringsstofferne i slam fra landbrug kan bruges mere præcist i landbrug, der dyrker græs og arker, i vækstsæsonen
 • Hovednæringsstofferne i form af kvælstof og fosfor kan bedre fokuseres på de enkelte sektorer i marken. Dette giver også besparelser i forhold til brugen af gødning med kemiske stoffer
 • Den separerede kvælstofholdige væskedel udgør en god og ren gødning til græs
 • Den separerede væske kan hurtigt spredes, og jorden kan nemmere optage den
 • Risikoen ved foderhygiejne styres bedre under produktion af mælk og kød fra kvæg, fordi tørstof i slam ikke sætter sig fast i græsset og bliver spist af kvæget
 • Spredningsudstyret bliver ikke blokeret, og spredningen kan ske hurtigere
 • Spredningen kan udføres hurtigere med lettere udstyr, der kræver mindre kraft
 • Det separerede tørstof med højt fosforniveau begynder hurtigt at blive nedbrudt og er fremragende gødning til korn eller nyplantet græs
 • I svinebedrifter har MILSTON-teknikken reduceret mængden af fosfor i slam, hvilket har reduceret det krævedespredningsområde for slam. Det har igen reduceret omkostningerne til spredning og giver bedre styring af den miljømæssige belastning
 • Frø fra ukrudt bliver i tørstoffet og nedbrydes, hvilket reducerer behovet for bekæmpelse af ukrudt
 • Den krævede kapacitet fra slamtanke er mindre

Biogas production

 • Transport af rå slam svarer grundlæggende til transport af vand
 • Med en MILSTON-separator til slam kan du hurtigt og effektivt producere og samle tilstrækkelige mængder af slam i tørform fra landbrugsbedrifter, der kan bruges som råmateriale til biogasanlæg
 • Når en biogasreaktor bruger slam i tørform fra landbrugsbedrifter, kan dets gasproduktion øges markant i forhold til rå slam
 • Den separerede kvælstofholdige væske kan spredes på markerne som gødning uden opblanding
 • Omkostningerne til køb og transport af råmaterialer til biogasanlæg kan reduceres